Regulamin

Regulamin Ośrodka ,,Arcus”

1. Psychoterapia oraz inne zajęcia przewidziane w ramach programu terapii w Ośrodku ,,Arcus NP” odbywają się od poniedziałku do soboty. W dni ustawowo wolne od pracy zajęcia terapeutyczne nie odbywają się (pacjenci odrabiają zadania zlecone przez terapeutów).

2. Zespół terapeutyczny Ośrodka ,,Arcus NP” zastrzega sobie prawo do wymiany informacji w sytuacjach mających na celu dobro klienta.

3. Odwiedziny możliwe są wyłącznie w soboty od godziny 15:00 do 20:00 oraz w niedziele od 10:00 do 20:00. Zabrania się pensjonariuszom wprowadzania osób odwiedzających do pokojów pacjentów.

4. Pacjentowi zapewnia się sesję terapii indywidualnej w wymiarze 1 godziny w tygodniu (dotyczy terapii uzależnień).

5. Zabrania się wnoszenia wszelkich urządzeń elektronicznych na zajęcia grupowe i indywidualne.

6. Wyznaczeni pracownicy Ośrodka „Arcus NP”, asystujący przy zakwaterowaniu mają prawo do rewizji bagażu (obowiązkowa obecność klienta).

7. Obowiązkiem każdego pacjenta jest punktualne uczestnictwo we wszystkich zajęciach terapeutycznych.

8. Osoby biorące udział w terapii grupowej zobowiązane są do zachowania w tajemnicy treści poruszanych na zajęciach.

9. Nawiązywanie bliskich relacji intymnych pomiędzy osobami przebywającymi w Ośrodku „Arcus NP” są zabronione i mogą stać się powodem wydalenia z ośrodka bez zwrotu kosztów.

10. Zakaz palenia papierosów obowiązuje w całym budynku. W przypadku złamania zakazu osoba łamiąca zakaz zostanie obciążona kosztami dezynfekcji pomieszczenia w kwocie 700 zł.

11. Spożywanie alkoholu i innych substancji psychoaktywnych w trakcie pobytu skutkuje przerwaniem terapii i wydaleniem z ośrodka bez zwrotu kosztów.

12. Wyjście poza teren Ośrodka „Arcus NP” jest możliwe w drugim tygodniu terapii za zgodą terapeuty i na jego warunkach (pacjenci wychodzą w grupie składającej się z minimum trzech osób lub w obecności pracownika ośrodka). Samowolne opuszczenie Ośrodka jest równoznaczne zakończeniu terapii bez zwrotu kosztów. Osoby niepełnoletnie nie otrzymują zgody na wyjście poza teren ośrodka.

13. W wyjątkowych sytuacjach np. braku możliwości skontaktowania się z pensjonariuszem przebywającym w pokoju, personel Ośrodka „Arcus NP” ma prawo wejść do pokoju w trosce o bezpieczeństwo pacjentów.

14. W każdej chwili klient przebywający w Ośrodku „Arcus NP” może być poddany kontroli alkomatem lub testem na środki psychoaktywne.

15. Na terenie Ośrodka „Arcus NP” obowiązuje bezwzględny zakaz stosowania przemocy fizycznej i psychicznej. Złamanie niniejszego punktu regulaminu skutkuje wydaleniem z ośrodka bez prawa zwrotu poniesionych kosztów.

16. W Ośrodku „Arcus NP” obowiązuje zakaz przebywania w pokojach innych pensjonariuszy. Cisza nocna w godzinach 23:00- 6:00, w tym czasie pensjonariusze zobowiązani są do przebywania w swoich pokojach.

17. Wizyty lekarskie oraz wszelkie wyjazdy rekreacyjne (między innymi: na pływalnię, do groty solnej, kina czy teatru) są możliwe po akceptacji terapeuty lub właściciela Ośrodka „Arcus NP” i odbywają się na koszt klienta.

18. Przepustki udzielane są po 2 tygodniach terapii za zgodą terapeuty. Koszt pobytu nie ulega zmianie z powodu przepustek, skrócenia pobytu oraz za dni wolne od zajęć (niedziele, dni świąteczne oraz dni ustawowo wolne).

19. Wymiana pościeli i ręczników na prośbę pacjenta (wymiana częściej niż raz w tygodniu jest możliwa za dodatkową opłatą).

20. Pacjent jest zobowiązany do dostarczenia wszelkich informacji, które mogą mieć wpływ na przebieg leczenia (choroby, dotychczasowy przebieg leczenia).

21. Zakaz wprowadzania zwierząt do pokojów, w przypadku złamania zakazu pensjonariusz jest zobowiązany do zapłaty kary w wysokości 700 zł na dezynfekcję pomieszczenia.

22. Pacjent zobowiązany jest do dbania o wyposażenie ośrodka, do utrzymywania porządku w pokojach i na terenie całego obiektu.

23. Pacjent jest zobowiązany do pozostawienia leków w recepcji i przyjmowania ich w obecności pracownika ośrodka.

24. W przypadku nieprzestrzegania powyższych zasad regulaminu, kierownik Ośrodka „Arcus NP” ma prawo do wyciągnięcia konsekwencji, włącznie z usunięciem z Ośrodka bez zwrotu kosztów za niewykorzystane dni.